Ensamkommande barn

Nyanlända, ensamkommande asylsökande barns integration i samhället.

 

Bakgrund

EB1Mycket är nytt för den som kommer till Sverige från ett annat land med annan kultur och samhällssystem. Inte bara språket är viktigt att kunna utan hur man tar sig fram i samhället när det gäller utbildning, arbete, boende, kontakten med andra människor, kultur- och fritidsaktiviteter. För den enskilde individen kan behovet vara stort av ett socialt liv, inte minst för ensamkommande barn och ungdomar. Om man själv som nyanländ ska orientera sig i det nya landet tar det lång tid att hitta rätt om man någonsin lyckas. Många missförstånd och förutfattade meningar kan leda till stora problem för den som drabbas.

Somalilands Förening i Malmö har erfarenhet av ungdomsprojekt, såsom Arvsfondsprojektet ”Från Rosengård till Rosenbad” och Ungdomsstyrelseprojektet ”Drop out & Get in”, som båda vände sig till ungdomar upp till 19 år. Det förstnämnda projektet syftade till att konkretisera hur svenska samhället fungerar medan det andra hade som mål att motivera unga som varken studerade eller arbetade att med stöd från ungdomsambassadörer skriva in sig på Jobb Malmö för att få en handläggare och möjligheter till utbildning och jobb.

 Föreningen bedriver också sedan flera år läxhjälp, två dagar i veckan för att stödja   eleverna i skolarbetet. Läxhjälpen bedrivs i samarbete med Svenska kyrkans personal och är mycket uppskattad.
Fritidsaktiviteter är ofta ett okänt begrepp för nyanlända. I Sverige utgör fritidsaktiviteter en viktig del i vårt sociala liv och bidrar till att vi ska må bra. Vi vet att nyanlända bär på fruktansvärda krigsupplevelser, som måste bearbetas på något sätt för att förebygga psykisk ohälsa.  Vi tror att stimulerande fritidssysselsättning kan fungera som mental avlastning och återuppbyggnad till ett normalt liv. Därför har vi tagit med detta i vårt program. Här finns också utrymme för att lära sig följa de kulturella koderna.

Syftet

Syftet är att underlätta för nyanlända barn och ungdomar att hantera sin livssituation och anpassa sig i det nya landet, att stödja och förbättra deras sociala liv. Som nyanlända har de inga kompisar att tala med om det som hänt i deras tidigare liv,vilket i sämsta fall kan leda till depression och självmordsförsök.  Avsikten är att väcka deras intresse för olika fritidsaktiviteter och på så sätt få möjlighet att mjuklanda i det nya hemlandet bort från alla hemskheter i det förflutna. På det här sättet tror vi att man som nyanlänad  blir motiverad att ta itu med de utmaningar som väntar.

Målet

NamnlösMålet  är att hjälpa ensamkommande flyktingbarn till ett socialt liv och förebygga sociala problem. Att skaffa sig kompisar, att skaffa sig fritidsaktiviteter och därmed med byta ett passivt liv mot ett aktivt, att gå i skolan, att umgås med svenskar och svenska familjer. Vi tror att en stimulerande fritid och  fritidsintresse avleder minnet av hemska händelser som man flytt från och underlättar uppstarten i det nya hemlandet. I Sverige går alla barn i skolan. Vi förväntar oss att det ska gå lättare att lära sig svenska språket om man förstår varför språket är viktigt. Genom språket och ordnad fritid möter man som nyanländ de kulturella koderna och lär sig dem. Att stå i kö och vänta på sin tur, att använda bestick när man äter, inte rapa eller tala med mat i mun, att inte skräpa ner på gator och torg, källsortering är bara några konkreta exempel som underlättar integrationen i samhället.Om fler bland nyanlända blir positiva till skolan, lär sig svenska apråket, tar till sig jämställdhetsperspektivet, deltar i stimulerande fritidsaktiviteter och de kulturella koderna, så menar vi att belastningen på försörjningsstödet och hälsovården kommer att minska.

MÅLGRUPP

Asyslsökande i kommunalt boende tas omhand inom Sociala Resursförvaltningens regi. De som vi vill ta hand om i projektet är nyanlända ensamkommande flyktingbarn och ungdomar 8 -18 år gamla, från främst Somalia och Afganistan, som söker asyl och som är placerade i eget boende (EBO)/ familjehem, som Socialtjänsten ansvarar för i respektive stadsdel. Behovet i den här gruppen är stort. Det finns idag, 2013-05-06, 78 barn utan vårdnadshavare, därav 48 barn som är medborgare i Somalia, 24 av dem bor i Rosengård, 14 i Södra Innerstaden, 8 i Fosie och 2 i Kirseberg.(Källa: Katarina Pivkovski, flyktinghandläggare, Invandrarservice, tel 040-34 19 81). Somalilands Förening får ofta besök av dessa barn, som frågar efter hjälp. Föreningen ger stöd och hjälp efter förmåga men saknar resurser till adekvat hjälp och stöd.