Jobb

Somalier startar eget

ESF-projektet Somalier startar företag. – en kort sammanfattning av ansökan.
Problemet
Vi har sett att somalier har haft och har svårt att ta sig in på arbetsmarkanden trots både erfarenhet och kompetens. I Minnesota i USA har Somalierna hittat vägar till egen försörjning, inte minst genom att starta företag. Även om Sverige och USA skiljer sig åt när det gäller regelverk och inställning till företagsamhet håller en förändring på att ske här.
Det nu aktuella projektet har ett starkt uttalat brukarperspektiv med inbyggt långsiktighet för implementering och strukturell påverkan. Projektet ska utveckla en metod, som motiverar somalierna att förverkliga arbetslinjen.
Varför gör vi det här?
Det nu planerade projektet ska söka och finna möjligheter för somalierna att även i Sverige bli självförsörjande genom arbete, antingen som företagare eller anställda. Det kan leda till metodutveckling och nya grepp för att få in nya grupper på arbetsmarknaden.
Mål
Målet med projektet är att minska den höga arbetslösheten bland somalier. Att ha ett arbete att gå till betyder inte enbart egen och familjens försörjning utan utgör ett viktigt steg i integrationen i det svenska samhället.
Målgruppen i det nu planerade projektet
Målgruppen är somalier (50% kvinnor och 50% män) i åldrarna 18-64 år, som är arbetssökande sedan minst ett år och uppbär någon form av försörjningsstöd. Projektet har 30 årsplatser, fördelade på deltagare i Jobbökarservice och Starta Eget. Totalt 180 individer under en tre-års-period.
Tanken är att deltagarna deltar i ett av programmen – Jobbsökarservice eller Starta eget.
Enligt statistik från SCB och Malmö stadskontor fanns 1 januari 2008, totalt 522 kvinnor födda i Somalia varav 80% över 20 år. Av dessa bodde över 80% i någon av stadsdelarna Rosengård, Södra Innerstaden eller Fosie Motsvarande siffror för de somaliska männen var 515 varav 79% över 20 år. Av dessa bodde 78% i någon av nämnda stadsdelar.
Projektstart
Projektet startade 2009-04-01 och på går i tre år.