Kat Projektet

Bild av Katplantan

Ett drogbekämpningsprojekt mot Kat. och Alkohol
Projektbeskrivning
Baserad på två somaliska föreningars samlade erfarenheter
Bakgrund
Det problem de båda somaliska föreningarna, Somalilands förening och Hidde Iyo Dhaqans förening arbetar med är de sociala och ekonomiska problemen, som följer i Kat missbruk Bruket i sig är beroendeframkallande och leder till passivitet. Smuggling är ett faktum och utgör ett annat problem. Ungdomar, ofta flickor, dras in i missbruket genom att smuggla till äldre.
Målgrupp
Det nu planerade projektet har två målgrupper. Totala antalet individer uppgår till ca 2 500.
 • Somaliska ungdomar i åldern 16-25 år. Debutåldern ligger omkring 16-17 år
 • Vuxna somalier
Mål
Tidigare projekt har främst varit inriktade på information om Katdrogen. Det nu planerade projektet skall bygga vidare på erfarenheterna från det tidigare projektet Det primära målet är att förändra somaliernas attityder och beteende gentemot drogen och på så sätt förebygga missbruket av Kat. Projektet skall också öka somaliska insikt om drogens skadlighet socialt och ekonomiskt. Projektet skall utveckla handlingsplaner för de båda målgrupperna med effektiv ”görbarhetskraft”.
Det sekundära målet är att få igång somaliernas engagemang samhällsengagemang, öka deras delaktighet i det svenska samhället och att ta ansvar för sin och sin familjs situation. Det handlar ytterst om att ändra en hel livsstil och att få igång ett samhällsengagemang hos dessa grupper. Skolor bör vara intresserade av att använda resultaten från projektet för att stoppa alkohol och narkotikamissbruk bland elever.
Kat (Catha edulis)
Metod
Som metod använder sig projektet av rollspel, diskussion, samtal och information kring dels Kat drogen och dels alkohol. Utifrån somaliernas kultur, religion och vardagsverklighet i det svenska samhället kommer projektet att skriva ett rollspel tillsammans med Forumteatern. Målgrupperna blir här huvudpersonerna som ska ta ställning i svåra frågor, som rör deras förhållande till Khat och alkohol.
Organisation
Organisationsstrukturen utgörs av den , Somalilands förening i Malmö och RÄTSO projekt. Mohamed Ahmed är projektledare för den del av projektet som har unga somalier som målgrupp, Jama Ismail från Somalilands förening är projektledare för den del av projektet som har vuxna somalier som målgrupp och Margaretha Rolfson, som är rättssociolog är projektsamordnare.
Unikt för projektet är att två somaliska föreningar samverkar i ett projekt mot Kat. Detta garanterar effektivitet i det projektet ska uppnå, att förändra attityder till Kat och få målgrupperna att ta avstånd från drogen.
Samordnare
Margaretha Rolfson
Projektledare vuxna Projektledare unga
Jama Ismail Mohamed Ahmed
Externa rådgivare:
Konti Moussa, Ulla Britt Hedenby, Socialmedicinska enheten, Universitetssjukhuset MAS
Arbetsuppgifter
Jama Ismail, projektledare för gruppen vuxna somalier:
Uppgifter och ansvar:
 • Att ordna föreläsningar i olika ämnen t ex. hälsorisk, sociala frågor, vad säger islam om Khat
 • Att ordna forumteater
 • Att arrangeras möten och diskussionskvällar med syfte att väcka debatt kring Khat
 • Att ordna studiebesök med berörda myndigheter
 • Att dokumentera projekt arbete
 • Att skapa (opinionsbildning kring Kat)
 • Ekonomisk ansvar
Mohamed Ahmed, projektledare för gruppen unga somalier:
Uppgifter och ansvar
 • Att sprida information om Kat till somaliska ungdomar
 • Att ordna forumteater
 • Att skapa kännedom och kartlägga gruppen Kat missbruk ungdomar
 • Att göra riktade insatser för att hjälpa Kat missbruk ungdomar i Malmö
 • Att medverka till att uppmuntra missbrukare att söka råd, stöd, vård och behandling
 • Att ge ungdomar insikt och kunskap i svenska narkotikalagstiftning
 • Att arrangeras möten diskussionskvällar med syfte att väcka debatt kring Kat
 • Att skapa (opinionsbildning kring Kat)
 • Ekonomisk ansvar
Margaretha Rolfson, projektsamordnare:
Samordnaren ansvarar för projektets genomförande tillsammans med projektledarna, ska göra realistiska målbeskrivningar, som går att mäta och utvärdera att lyhört skaffa material för att möjliggöra projektets genomförande, dokumentera möten och sammanställa rapporter.
Uppgifter och ansvar
 • Se till att de medverkande får information och kunskap i frågor som rör projektet
 • Samla in vad de olika aktörerna (föreningarna) gör
 • Ge aktörerna(föreningarna) råd i det arbete de utför
 • Att vara tillgänglig för aktörerna
 • Utifrån målen se till att vägen dit blir så rak som möjligt
 • Utifrån situationen hjälpa aktörerna att uppnå målet, det primära
 • Att hålla kontakt med andra medverkande personer uppåt i organisationen. I detta fall med Bengt Andersson på Folkhälsoinstitutet, Ulla Britt Hedenby, MAS, m fl
 • Utvärderingen: Samordnaren med från början, dokumenterar, gör uppföljningar under tiden etc. Dokumentationen viktig. Även extern utvärderare kan anlitas. Samordnaren delger sin dokumentation, reflektioner, analys m m
 • Ekonomisk ansvar
 • Fasta mötestider, varannan vecka för avstämning med projektledarna, var tredje vecka verksamhetsmöten. Den externa utvärderaren skall vara med från början och vara med på verksamhetsmötena.
Margaretha Rolfson
0703-18 17 50