TIA

Tidiga insatser för asylsökande TIA
Projektet ”Tidiga Insatser för Asylsökande, TIA” syfter till att främja Hållbar integration för asylsökande i Malmö och finansiseras av Länsstyrelsen Skåne. Tidiga insatser avser insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor över 18 år som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering. Insatser under asyltiden syftar till en bättre och snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet.
Projektet föreslår en rad olika insatser som förkortar tiden för somaliska asylsökandes etablering in i det svenska samhället. Detta inkluderar snabbare och effektivare vägledning, språkundervisning, samhällsinformation, hälsofrämjande insatser, nätverksapande samt arbetsmarknadsinsatser. Vad gäller språkundervisning är det välkänt att språket är nyckeln till en lyckad integration och det är därför viktigt att nyanlända så fort som möjligt ska komma igång med sin språkutveckling. Dessutom kommer projektet att erbjuda asylsökande somalier stöd för en bättre fysisk och framförallt psykisk hälsa tidigt i mottagandet.
Projektet kommer också att agera både som förebyggande åtgärd för att bryta negativa händelseförlopp som kan förekomma med en försenad integration, samt att stödja och vägleda asylsökande till en snabb och hållbar integration in i det svenska samhället. Detta ligger också i linje med Länsstyrelsen Skånes strategi.